Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 27 d’abril de 2015

AULES PREFABRICADES I MASSIFICACIÓ A L'IES PORRERES

Redacció
El curs va començar a l'IES Porreres amb la vistosa instal·lació per part de la Conselleria d'Educació de dues aules prefabricades. Aquestes aules, situades al pati sud, just enfront del jardí ecològic, i tot i que no són l'aula de referència de cap grup-classe s'utilitzen per fer desdoblaments, classes d'optatives, etc. El sol fet de la seva instal·lació ha servit per constatar definitivament la manca d'espai i la massificació que gairebé des del primer dia ha patit l'IES Porreres. El centre es va obrir el curs 2005-06 i estava preparat per acollir 12 grups, però ctualment compta amb 17 grups, més 2 de diversificació curricular, la qual cosa significa que hi fan falta 5 aules ordinàries. A més a més el RD 123/2010 de 12 de febrer de 2010 pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen l’educació secundària, assenyala que els centres han de comptar amb una “biblioteca, amb una superfície, com a mínim, de 75 metres quadrats”, però ctualment, 30,25 m2 d'aquest espai s'utilitzen com a aula de referència pel grup d'FPB; la resta de metres, 38,50 m2, s'utilitzen com a aula de referència d'un grup d'ESO. Per tant, actualment no te biblioteca més que en temps d'esplai i amb menys de la meitat de l'espai mínim fixat per la llei. A més a més, aquest decret estableix que s'ha de disposar “per cada 12 unitats o fracció, d'una aula taller per a tecnologies i dues aules per a les activitats relacionades amb les matèries de música i educació plàstica i visual, respectivament; almenys un laboratori de ciències experimentals per cada 12 unitats o fracció; un espai per cada vuit unitats per a desdoblament de grups i un altre per a activitats de suport i reforç pedagògic”. Per tant el centre, pel fet d'acollir 17 grups, hauria de comptar amb una altra aula taller per a tecnologies, una altra per música, una altra per educació plàstica i visual, un altre laboratori, quatre aules més de suport i un altre gimnàs. El decret també especifica que són necessaris “5 metres quadrats per persona en els espais diferents de les aules com laboratoris, tallers, gimnasos, sales de dibuix, etc”, requisit que no compleix el taller de tecnologia; aquest té 56 m2, de tal manera que sols hi caben, legalment, 11 alumnes, i s'ha de tenir en compte que l'aula tampoc té magatzem ni zona per a la taula del professor. Per tant, per garantir la seguretat dels nostres alumnes és necessari realitzar desdoblaments a cada grup de 2n i 3r.
Quan es parla de massificació i manca d'espai també s'ha de tenir en compte que el magatzem del centre i l'espai teòricament destinat a l'administració s'utilitzen com a aules ordinàries (i tampoc tenen els metres necessaris per a un grup), que alguns banys dels alumnes s'utilitzen com a magatzem, que les dependències de la casa del conserge s'utilitzen com a aules de diversificació, de suport i com a arxiu, registre i magatzem de secretaria. A aquest fet s'hi ha d'afegir la possibilitat que el conserge sol·liciti en qualsevol moment la casa per poder-hi viure, cosa que suposaria una dramàtica manca d'espai i portaria el centre al col·lapse.
Si a tot això afegim que des d'aquest curs escolar s'ha fet imprescindible afegir 2 aules prefabricades, que a partir del curs 15-16 el centre comptarà un segon curs d'FPB i que les dades de matrícula proporcionades per les escoles de primària adscrites, indiquen que hi haurà un augment considerable d'alumnes durant els propers anys (cosa que implica un augment de grups), tot sembla indicar que aquests problemes de massificació i manca d'espai, en lloc d'alleujar-se s'aniran agreujant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada